WPJ563

Categories: , Tags: ,

QCA9563 WiFi 4 (802.11n) 3×3 MIMO单频段嵌入式板

  • Qualcomm Atheros QCA9563  74Kc MIPS 775MHz 处理器 ‘Dragonfly’ 系列
  • 128MB DDR2
  • 16MB NOR flash
  • 1x 带有 PCIe 1.1 和 USB 2.0 的 MiniPCIe 插槽
  • 2x 1Gbps 以太网口
  • 1x USB 3.0 pin连接器接头, 1x SIM 卡插槽
  • -20ºC to 70ºC 工作温度
  • 117mm × 105mm × 17.7mm (W x H x D)

    

规格表

无线
无线 3×3 板载 2.4GHz 802.11b/g/n, 最高 23dBm 单通道
3x U.FL/MMCX 连接器
2.4GHz 3×3板载2.4GHz无线电, 数据速率高达450Mbps
频率范围 2.412~2.472GHz
功率
功耗 (仅板)  9.96W (最高)
以太网供电 24V (LV 版本); 36~56V (HV 版本)
DC 电源接口 12~24V
认证
国家 认证
USA REACH Compliance
EU RoHS Compliance
射频参数
2.4GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 28 -96
54Mbps 23 -86
MCS 0 27 -93
MCS 7 22 -74

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!