WLE650V5-25

QCA9888 WiFi 5(802.11ac Wave 2)2×2 MU-MIMO双频段模块

  • Qualcomm Atheros QCA9994 ‘Besra’ 系列
  • Mini PCIe 2.0 WLAN 接口
  • 2x MMCX连接器
  • OFDM:BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM调制技术
  • -20°C 至 70°C 工作温度
  • 29.9mm x 50.8mm x 12.2mm (W x H x D)

        

规格表

无线
无线 5GHz 802.11a/n/ac, 最高 20dBm 单通道
2x MMCX 连接器
5GHz 2×2 MU-MIMO 技术, 高达 867Mbps
WLAN 频率范围 5.150 ~ 5.825GHz
信道带宽 在5GHz时可支持 20/40/80MHz
功率
功耗 9.49W (最高)
运行电压 3.3V 和 5V
认证
国家 认证
USA REACH Compliance
EU RoHS Compliance
射频参数
5GHz TX (dBm) RX (dBm)
6Mbps 28 -96
54Mbps 24 -79
MCS 0 27
MCS 7 23
MCS 9 20

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected by webmaster!